Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση: Ιούλιος 2018