Με ποιους τρόπους καλύπτονται στη δήλωση τα φορολογικά τεκμήρια