Κ.Υ.Α. αριθμ. 18844/2018 Τρόπος σύνταξης του ισολογισμού και απολογισμού των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Ελληνικα