Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ12α/Φ./ΓΠ.οικ.37215/842/2018 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρίες για το έτος 2018