Κωδικοποιημένο Συνυποσχετικό – Οικειοθελούς Παροχής Ναυτιλιακής Κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο