Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/761 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2004/109 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις σημαντικές συμμετοχές