Ε9: Πότε απαλλάσεται κάποιος από το πρόστιμο εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της δήλωσης