Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (ESEF)- Αρχεία ταξινομίας