Επισκόπηση και ισχύουσα κατάσταση για τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα και τα Εφαρμοστικά Τεχνικά Πρότυπα (επίπεδο ΙΙ) βάσει των διατάξεων της MiFID II/MiFIR