Επισημάνσεις και αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018