Ενημέρωση προς τους ιδιώτες επενδυτές αναφορικά με τις επενδύσεις σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων