Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης – Εφαρμογή Κατευθυντήριων Γραμμών