Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών. Νέοι κανόνες ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας