Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 32/2018 Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ

Ελληνικα