Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 31/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β’/19- 06-2018) Υπουργικής Απόφασης