Εγκύκλιος αρ. 59/24.2.2020_Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του οργάνου διοίκησης των διαχειριστών αγοράς και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

Ελληνικα