Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 7 παρ. 3 εδάφιο α’ του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 /17.05.2002)