Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/-ων για προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Ελληνικα