Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση Υπ. Οικονομικών αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 Φ.Ε.Κ. Β’ 999/11.04.2016)