Διαδικασία υποβολής ενημερωτικών δελτίων και σχετικών εγγράφων