Δημοσίευση από την ESMA επικαιροποιημένων Q&As για την παροχή CFDs και άλλων κερδοσκοπικών προϊόντων σε ιδιώτες επενδυτές βάσει της MIfID