ΔΕΔ 2723/2019 Ακύρωση Ιδίων μετοχών – Μεταβολή καθαρής θέσης και όχι επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης

Ελληνικα