ΔΕΔ Α 355/2019 Απόρριψη δαπανών λόγω μη εξόφλησης αυτών με τραπεζικό μέσω πληρωμής – Μη καταχώρηση απογραφής λήξης – Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος.