Δήλωση της ESMA (ΕΑΚΑΑ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την υποστήριξη της ομαλούς υιοθέτησης του κωδικού Αναγνωριστικού Νομικών Προσώπων (Legal Entity Identifier – LEI)