Αρ. 53 Διευκρίνιση αναφορικά με την αποτίμηση χαρτοφυλακίου των Τ.Ε.Α.