Αριθ. πρωτ.: Δ6Δ 1179099 ΕΞ 2012 Παρέχονται οδηγίες σε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα επικύρωσης υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ορισμένων χωρών της Ασίας και της Αφρικής