Αριθμ. πρωτ.: 41366/1888/2018 Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 quot;Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίαςquot; (ΦΕΚ B’3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4