Αρθρα – Ενδοομιλικές συναλλαγές – Τεκμηρίωση amp; Υποχρεώσεις (Φορολογικό Έτος 2017)