Απόφαση της ΔΣ της ΕΚ 14 / 751 / 24.2.2016 “Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Β΄ τρίμηνο 2016”