Απόφαση Δ.Σ. 12/754/14.4.2016 (ΦΕΚ Β/1345/13.05.2016) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»