Απόφαση Δ.Σ. της Ε.Κ. 18/809/21.2.2018 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)