Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 11/720/16.7.2015 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007