Απόφαση ΔΣ 6/868/12.2.2020_Τροποποίηση της απόφασης 18/809/21.2.2018 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018» (ΦΕΚ Β’ 761/10.3.2020)

Ελληνικα