Απόφαση ΔΣ 3/804/21.12.2017_Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή_ΦΕΚ Β 4655/29.12.2017