Απόφαση ΔΣ 13/751 /24.2.2016 (ΦΕΚ Β/Β/815/28.3.2016) – Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ