Απόφαση ΔΣ 1/804/21.12.2017_Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»_ΦΕΚ Β 4655/29.12.2017