Απόφαση ΔΣ 1/745/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 25/15.1.2016) «Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών της ATTICA BANK A.T.E. που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών»