ΑΠΟΦΑΣΗ 16/774/13.1.2017 (ΦΕΚ Β/243/2.2.2017). Τροποποίηση της απόφασης 8/773/20.12.2016 (ΦΕΚ Β 4325/30.12.2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».