ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 14/773/20.12.2016 (ΦΕΚ Β 4462/30.12.2016) Τροποποίηση της από 26.10.2015 κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 3/735/22.10.2015) «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015).