ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 743/7.12.2015 (ΦΕΚ Β/2849/24.12.2015) – Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον FTSE ΧΑ Τραπεζικό Δείκτη