ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 24/779/21.3.2017(ΦΕΚ Β’ 1665/15.5.2017) με θέμα «Έγκριση διενέργειας σεμιναρίου επιμόρφωσης από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. για τα πιστοποιητικά (α1) έως (δ), (ε), (στ1) και (στ2) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής αναμετάδοσης (webinar)»