ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2/727/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2165/8.10.2015 ) για Άρση Αναστολής εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ