ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 19/776/13.2.2017 (ΦΕΚ Β’/523/21.2.2017) με θέμα “Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές”