ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 17/774/13.1.2017 (ΦΕΚ Β/243/2.2.2017). Τροποποίηση της απόφασης 9/773/20.12.2016 (ΦΕΚ Β 4325/30.12.2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών»