ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 10/773/20.12.2016 (ΦΕΚ Β 4325/30.12.2016) Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της Απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα