ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 1/736/2.11.2015 (ΦΕΚ Β/2558/26.11.2015) – Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».