Αναστολή παραλαβής πιστοποιητικών καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (11.3.2020)

Ελληνικα