ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απομείωση των Διαθέσιμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων