Ανακοίνωση ESMA αναφορικά με τις λογιστικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

Ελληνικα