Ανακοίνωση EΑΚΑΑ για τη διευκρίνιση θεμάτων που σχετίζονται με τη δημοσίευση εκθέσεων από τόπους εκτέλεσης και επιχειρήσεις όπως απαιτείται από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 27 και 28 στο πλαίσιο της MIFID II

Ελληνικα